W celu korzystania z aplikacji użytkownicy będą zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania z aplikacji.

 

Polityka prywatności

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

Aplikacja „Kup w domu” (zwana dalej „aplikacją” lub „aplikacją”) szanuje prywatność wszystkich stron, które przeglądały iw każdym przypadku korzystały z aplikacji (zwanych dalej „użytkownikami”) i zobowiązuje się do ochrony swoich prywatność (zwana dalej „Polityką prywatności”). Od czasu do czasu i tylko za ich uprzednią zgodą, aplikacja gromadzi i wykorzystuje dane osobowe dotyczące swoich użytkowników lub informacje o istotnych lub osobistych warunkach konkretnej lub możliwej do ustalenia osoby fizycznej, zwane dalej „danymi osobowymi” „), W celu zapewnienia im usług świadczonych przez aplikację i wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „rozporządzeniem”) i powiązanymi włoskimi przepisami dotyczącymi uzupełnienia, które ustanawiają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ochrony praw oraz podstawowe wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z artykułami 13 i 14 Regulaminu, metody i cele, z którymi Agesoft S.r.l. (zwany dalej „Administratorem danych”), jako administrator danych, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy pobierają i przeglądają aplikację. Użytkownik jest również zobowiązany, przed użyciem aplikacji, do zapoznania się z warunkami użytkowania dostępnymi pod poniższym linkiem. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownikowi zostanie przypisany identyfikator i hasło, które zostaną zainstalowane w konfiguracji podczas nawiązywania połączenia w celu skorzystania z usług oferowanych w witrynie, odpowiedzialność za poufność identyfikatora i hasła ponosi wyłączna odpowiedzialność sam użytkownik

 

Pacjenci leczeni

Administrator danych Agesoft S.r.l.

Via Pindaro 28N – 00125, Rzym, Włochy.
Email: sales@agesoft.it

PEC: ufficiale@pec.agesoft.it

Kategorie zainteresowanych użytkowników którzy pobierają i przeglądają aplikację
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Email: dpo@gamenetgroup.it

 

Udostępnianie danych osobowych

Poniżej znajdują się ogólne kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, oraz powiązane powody:

  • Dane podane dobrowolnie:

– Dane rejestracyjne: są to dane osobowe, które dobrowolnie podajesz i które pozwalają ci założyć konto, aby umożliwić ci składanie zamówień zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami, które można sprawdzić pod poniższym linkiem, a także aby zidentyfikować cię, kiedy uzyskujesz dostęp do swojego konta. Możesz nie podawać takich danych. Jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez aplikację i składanie zamówień zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami, z którymi można się zapoznać pod poniższym linkiem;

– Dane kontaktowe i treść: są to dane osobowe, które dobrowolnie podajesz podczas korzystania z aplikacji, takie jak na przykład dane osobowe, dane kontaktowe, adresy e-mail, dane dostępowe do świadczonych usług i / lub produktów, osobiste zainteresowania i preferencje oraz inne treści osobiste itp. Możesz nie podawać takich danych. Jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez aplikację i składanie zamówień zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami, z którymi można się zapoznać pod poniższym linkiem.

– Dane o użytkowaniu: mogą być również gromadzone dane osobowe związane z korzystaniem z aplikacji przez użytkownika, takie jak odwiedzane strony, wykonywane czynności, wykorzystywane funkcje i usługi. Możesz nie podawać takich danych. Jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez aplikację i składanie zamówień zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami, z którymi można się zapoznać pod poniższym linkiem.

– Dane lokalizacji: po pobraniu Aplikacji i zarejestrowaniu się będziemy gromadzić Dane Osobowe dotyczące Twojej lokalizacji (rozumianej jako adres dostawy produktów, które można zamówić za pośrednictwem Aplikacji), aby umożliwić Ci przeglądanie i dostęp tylko do produktów oferowanych przez firmy, które dostarczają w Twojej okolicy (tj. w odległości 2 km od Twojej lokalizacji). Możesz nie podawać takich danych. Jednak ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację i korzystanie z usług oferowanych przez aplikację.

– Rozmowy za pośrednictwem czatu na żywo: w aplikacji dostępny jest czat na żywo, z którym możesz komunikować się z klientami, jeśli zarejestrowałeś się jako firma, z firmą, której jesteś zainteresowany, jeśli zarejestrowałeś się jako klient. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z czatu na żywo, będziemy gromadzić i przechowywać rozmowy, które miały miejsce (art. 6, co. 1, let. B) Regulaminu). Możesz nie podawać takich danych. Jednak ich nieprzekazanie może uniemożliwić uzyskanie żądanego;

 

  •  Dane przekazywane automatycznie

– Dane nawigacyjne: systemy komputerowe i procedury oprogramowania używane do obsługi aplikacji pozyskują podczas normalnego działania niektóre dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana przy użyciu internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania z określonymi zainteresowanymi stronami, ale które ze swej natury mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądanie do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podanej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT. Z wyjątkiem przypadków podanych później w związku z korzystaniem z plików cookie na stronie, dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z aplikacji i sprawdzenia jej prawidłowego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko aplikacji. Dane przeglądania są przetwarzane w naszym uzasadnionym interesie zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji, sprawdzania jej prawidłowego działania i uzyskiwania statystyk w odniesieniu do korzystania z niej (art. 6, co. 1, lit. F) rozporządzenia).

– Sesyjne pliki cookie: Pliki cookie nie są wykorzystywane do przesyłania danych osobowych, nie są też używane żadne trwałe pliki cookie ani systemy śledzenia użytkowników. W związku z tym dane osobowe użytkowników nie są pozyskiwane przez aplikację za pomocą tych technologii. Korzystanie z plików cookie sesji (które nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpieczne i wydajne badanie aplikacji. Sesyjne pliki cookie używane w tej aplikacji pozwalają uniknąć korzystania z innych technik informatycznych, które potencjalnie mogą naruszać poufność przeglądania użytkowników i nie pozwalają na uzyskanie osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika.

 

Cel leczenia i podstawa prawna

Będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) Rejestracja i uwierzytelnienie użytkownika: aby umożliwić Ci rejestrację w Aplikacji, dostęp do niej i identyfikację.

b) przetwarzanie i zarządzanie zamówieniami: aby umożliwić Ci przetwarzanie zamówień, przekazywanie zamówień firmom powiązanym z Aplikacją, aktualizowanie statusu Twojego Zamówienia, odpowiadanie na Twoje prośby i rozwiązywanie wszelkich problemów, ochrona Ciebie i usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacja próbująca wykryć oszustwo lub inne działania naruszające nasze Ogólne warunki lub zasady dotyczące oferowanych usług i zapobiegać im.

c) Komunikacja za pośrednictwem czatu na żywo: w celu umożliwienia interakcji z czatem na żywo w aplikacji.

d) Komentarz i informacje zwrotne: w celu umożliwienia wysyłania recenzji lub komentarzy

e) Komunikacja za pośrednictwem czatu na żywo: aby umożliwić ci interakcję z czatem na żywo w aplikacji.

f) Monitorowanie techniczne infrastruktury w celu konserwacji, rozwiązywania problemów i poprawy wydajności: w celu zidentyfikowania i rozwiązania wszelkich problemów technicznych oraz poprawy wydajności.

g) Archiwizacja, hosting i zarządzanie infrastrukturą zaplecza: do zarządzania infrastrukturą techniczną do przechowywania danych użytkownika.

h) Optymalizacja i dystrybucja ruchu: w celu wydajniejszego zarządzania i poprawy wydajności infrastruktury technicznej.

i) Zarządzanie bazą danych użytkownika: w celu organizowania, uzyskiwania dostępu i modyfikowania danych.

j) Wysyłanie wiadomości e-mail lub biuletynów oraz zarządzanie listami mailowymi: w celu kontaktowania się z użytkownikami za pomocą wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe i promocyjne dotyczące aplikacji i / lub produktów oferowanych przez firmy powiązane z aplikacją.

l) Profilowanie: automatyczne grupowanie i analizowanie zachowań oraz zapewnianie spersonalizowanych usług lub wiadomości.

Do celów wskazanych w punktach od a) do i) niniejszego ustępu główna podstawa prawna, dla której zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, polega na wykonaniu zawartej z Tobą umowy (tzn. Chcemy mieć pewność, że otrzymasz Zamówienie, kiedy i gdzie chcesz). Możemy jednak wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy taka działalność leży w naszym uzasadnionym interesie handlowym (tylko wtedy, gdy nasze interesy nie są sprzeczne z interesami ochrony danych lub z twoimi prawnymi prawami i podstawowymi swobodami). Te uzasadnione interesy obejmują: a) możliwość marketingu i oferowania ofert, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; b) analizować i rozumieć, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane do ich ulepszania; c) zapobieganie oszustwom lub innym przestępstwom; lub d) dbać o bezpieczeństwo naszych systemów

Dla celów wskazanych w punktach j) i l), a także dla zabiegów geolokalizacyjnych podstawę prawną stanowi zgoda na podstawie art. 6 ustęp 1 lett. a) rozporządzenia UE 679/2016. W tym celu informujemy, że zawsze będziesz mieć prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem traktowania opartego na zgodzie przed cofnięciem. W każdym przypadku jest wyraźnie zrozumiałe, że wycofanie zgody na leczenie geolokalizacyjne uniemożliwi dostęp do usług oferowanych przez Aplikację.

W każdym przypadku jest wyraźnie zrozumiałe, że przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach zgodności z prawem, poprawności i przejrzystości, a także może odbywać się za pomocą zautomatyzowanych metod zaprojektowanych w celu ich przechowywania, zarządzania nimi i przekazywania ich w dokładny sposób oraz będzie odbywać się za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby je zagwarantować bezpieczeństwo i ochrona przed nieuprawnionym lub nielegalnym traktowaniem, utratą, zniszczeniem lub przypadkowym uszkodzeniem.

 

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem aplikacji, mogą poznać Twoje dane osobowe.

Ponadto następujące kategorie podmiotów mogą poznać twoje dane osobowe:

  • Firmy, w których złożyłeś zamówienie, aby umożliwić Ci sfinalizowanie transakcji i uzyskanie dostawy;
  •  Firma z naszej grupy korporacyjnej
  • strony trzecie, które jako podmioty przetwarzające dane świadczą nam usługi, które mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia naszej działalności: dostawcy usług informatycznych; dostawcy usług zarządzania; dostawcy usług administracyjnych; specjaliści i konsultanci;
  • Jakikolwiek organ bezpieczeństwa publicznego lub organ regulacyjny, agencja rządowa, organ sądowy lub inna strona trzecia, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi;
  • Nowi akcjonariusze lub podmioty zreorganizowani w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży, zakupu lub wspólnego przedsięwzięcia mającego wpływ na naszą firmę;
  • Każda inna osoba, pod warunkiem, że wyraził na to zgodę. Nigdy nie będziemy sprzedawać, dystrybuować ani w żaden inny sposób udostępniać twoich danych osobowych bez Twojej zgody.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy i na żądanie zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy wielką wagę do bezpieczeństwa danych osobowych. Dlatego podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne / standardową technologię przemysłową w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przed nielegalnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie poziomu ochrony bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli wybrałeś hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części Usług, jesteś odpowiedzialny za zachowanie go w tajemnicy. Radzimy nie udostępniać nikomu hasła i używać unikalnego hasła do naszych Usług.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone (utworzenie konta oraz zarządzanie i korzystanie z aplikacji). Jeśli konto będzie nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, wszystkie zebrane Dane osobowe zostaną usunięte.

 

Witryny / aplikacje należące do stron trzecich

Witryny / aplikacje należące do stron trzecich nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Witryna i / lub aplikacja zawiera linki do innych stron wyłącznie dla wygody użytkowników. Witryna i / lub aplikacja nie są zatem odpowiedzialne za treści wyświetlane na stronach / aplikacjach należących do stron trzecich oraz za środki, które podjęły w zakresie prywatności.

 

Prawa zainteresowanej strony (art. 13 RODO)

Masz prawo do korzystania z następujących praw w dowolnym momencie, bezpłatnie i bez formalności, zgodnie z artykułami 15–22 rozporządzenia: prawo do żądania dostępu do danych osobowych (tj. Prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że ​​trwa przetwarzanie danych dotyczących Ciebie, aw tym przypadku do uzyskania dostęp do danych osobowych, uzyskanie kopii oraz informacji, o których mowa w art. 15 rozporządzenia) oraz sprostowanie (tj. prawo do uzyskania korekty niedokładnych danych dotyczących Ciebie lub integracja niekompletnych danych) lub anulowanie sami (tj. prawo do usunięcia danych dotyczących Ciebie, jeśli istnieje jeden z powodów wskazanych w art. 17 Rozporządzenia) lub ograniczenie przetwarzania, które Cię dotyczą (tj. prawo do uzyskania, w przypadkach wskazanych w art. 18 rozporządzenia, oznakowanie danych przechowywanych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości), oprócz prawa do przenoszenia danych (tj. Prawo, w przypadkach wskazanych w art. 20 rozporządzenia, do otrzymania od n lub, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenie automatyczne, dane dotyczące Ciebie, a także w celu przesyłania takich danych do innego administratora danych bez przeszkód). Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem traktowania opartego na zgodzie przed cofnięciem. Przypominamy, że zawsze masz możliwość wniesienia skargi do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych (www.garanteprivacy.it) lub w innym organie nadzorczym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym mieszkasz lub pracujesz.

Niezależnie od powyższego masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów. Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie przeprowadzonych w tych celach, w tym profilowaniu w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Wykonywanie praw zainteresowanej strony

Prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, jak wskazano powyżej, można przesyłać pocztą na adres privacy@gamenetgroup.it

 

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Wszelkie wnioski można przesyłać do inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres dpo@gamenetgroup.it