UMOWA APLIKACJI „KUP W DOMU” 

 

pomiędzy

Agesoft s.r.l. (Kod podatkowy 13912301002 – nr VAT 15432831004), z siedzibą w Rzymie, za pośrednictwem Pindaro n. 28N (00125), w osobie przedstawiciela prawnego p.t. (dalej również „Agesoft” lub „Dostawca”);

jest

Firma, która zarejestruje się w aplikacji (dalej „Użytkownik”);

 

JEŚLI SIĘ UWZGLĘDNI

1. Agesoft jest spółką prawa włoskiego, działającą w sektorze IT jako producent oprogramowania i aplikacji mobilnych, z siedzibą pod adresem Via Pindaro 28N – 00125 Rzym (RM), CF 13912301002, numer VAT 15432831004;
2. Agesoft opracował, posiadając swoją wyłączną własność, aplikację mobilną „Kup w domu”, mającą na celu umożliwienie spotkania popytu z ofertą towarów i usług między firmami użytkowników a klientami końcowymi (zwaną dalej „Usługą”);
3. Agesoft jest jedynym właścicielem aplikacji „Kup z domu” (zwanej dalej „APLIKACJĄ” lub „Aplikacją”), za pośrednictwem której zarządzana jest Usługa, a także wszystkich powiązanych praw związanych z eksploatacją samej platformy;
4. Użytkownik, firma zajmująca się sprzedażą produktów i usług klientom zewnętrznym, wyraziła chęć korzystania z Aplikacji udostępnionej przez Dostawcę na warunkach uzgodnionych poniżej

 

UWZGLĘDNIAJĄC, JEST UZGADNIONE I USTALONE NASTĘPUJĄCE

 

1  WSTĘP I ZAŁĄCZNIKI

Lokale, a także załączniki do niniejszej umowy (zwane dalej również „Umową”) należy rozumieć jako integralną, istotną i niezbędną część niniejszej Umowy.

 

2  OBIEKT

2.1 Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Agesoft udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie platformę rynku wirtualnego „Kupuj z domu”, aby ułatwić i zaoferować zdalne spotkanie podaży i popytu na towary i usługi (bez rozróżnienia). Produkty „).

2.2 Odtąd wyraźnie wyklucza się, że działalność prowadzona przez Dostawcę za pomocą aplikacji może być interpretowana jako usługa promocyjna przy zawieraniu umów między Użytkownikiem a klientami końcowymi (dalej również „Użytkownikami”), ograniczając Agesoft do zapewnienia wirtualnej przestrzeni między nimi, nie będąc jednak częścią zawartej między nimi umowy.

 

3  WARUNKI DLA UŻYTKOWNIKA

3.1 Aby skorzystać z aplikacji objętej niniejszą Umową, Użytkownik musi zarejestrować się w Aplikacji w sposób lepiej określony w poniższych punktach.

3.2 Aby zarejestrować się w aplikacji, użytkownik musi podać swoje ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, kod podatkowy lub numer VAT itp.) Oraz swoje położenie geograficzne, a także obszar dostawy. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość i poprawność danych wprowadzonych podczas rejestracji, zobowiązując się do ich szybkiej modyfikacji w przypadku zmian, tak aby były stale aktualizowane, kompletne i zgodne z prawdą.

3.3 Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich danych dostępowych i w tym celu musi przyjąć środki bezpieczeństwa uznane za odpowiednie (w tym wybór bezpiecznego hasła) w celu ochrony wprowadzonych danych. Odpowiedzialność Agesoft za nieautoryzowany lub nieautoryzowany dostęp jest wyraźnie wykluczona.

3.4 Użytkownik podczas fazy rejestracji musi określić swój obszar dostawy i zobowiązać się do zapewnienia w jak największym stopniu skutecznej dostawy zamówień w ramach tego samego, a także integralności towarów i realizacji usług w celu zamówienia sztuka.

3.5 Zaangażowanie Dostawcy w stosunki umowne między stronami jest wyraźnie wykluczone, zarówno na etapie zawierania umowy na zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem aplikacji, jak i na etapie dostawy i / lub wykonania, lub w zarządzaniu reklamacjami lub prośba o wymianę lub zwrot produktów. Odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się w rzeczywistości do udostępnienia aplikacji, a także do gromadzenia i przekazywania Użytkownikowi zamówień produktów złożonych przez Użytkowników. Bez uszczerbku dla powyższego, relacje utrzymywane przez Użytkownika z Użytkownikami, w tym sprzedaż, wymiana informacji, zapłata wynagrodzenia, dostawa towarów i / lub realizacja usługi, odbywają się wyłącznie między nimi bez Agesoft jest częścią związku. Agesoft nie będzie zatem w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek krytyczne problemy lub naruszenia związane z realizacją umowy i / lub zarządzaniem kolejnymi zobowiązaniami (zapłata wynagrodzenia, transport i dostawa towarów, wykonanie usługi, a także zarządzanie reklamacjami i prośbami o korzystanie z prawa do ponownego przemyślenia zgodnie z art. 52 i następnymi dekretu ustawodawczego 206 z 2005 r.).

3.6 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać w niewłaściwy sposób Aplikacji i zawartych w niej danych. W każdym przypadku odpowiedzialność Agesoft za niewłaściwe korzystanie z aplikacji przez użytkownika jest wykluczona.

 

4  SPRZEDAŻ I SPOSOBY DOSTAWY

4.1 Towar lub usługa jest oferowana przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, poprzez przesłanie zdjęć i ich krótki opis, w tym cenę sprzedaży (ustaloną wyłącznie przez Użytkownika), a także orientacyjną dostępność towaru.

4.2 Użytkownik może wybrać Produkty spośród obecnych w aplikacji załadowanej przez Użytkownika. Po zawarciu zamówienia przez użytkowników Agesoft powiadomi użytkownika o zamówieniu i powiadomi zarówno użytkownika, jak i użytkownika o stanie przetwarzania.

4.3 Obowiązkiem użytkownika i jego wyłączną odpowiedzialnością jest potwierdzenie otrzymanych zamówień w zależności od jego dostępności. Rozumie się zatem, że umowę między użytkownikiem a użytkownikiem dotyczącą dostawy towarów i / lub wykonania żądanych usług należy uznać za zakończoną tylko wtedy, gdy użytkownik zaakceptuje zamówienie i jednocześnie przekaże odpowiednie potwierdzenie użytkownikowi za pomocą aplikacja na adres kontaktowy podany przez użytkownika.

4.4 Użytkownik doskonale zdaje sobie sprawę z prawa użytkownika do modyfikacji lub odstąpienia od zamówienia, dopóki umowa nie zostanie zakończona zgodnie z poprzednim art. 4.3, kontaktując się z obsługą klienta udostępnioną przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji. W każdym razie jest wyraźnie zrozumiałe, że nawet po zawarciu umowy dostawy towaru lub realizacji zamówionej usługi, Użytkownik musi zagwarantować Użytkownikowi korzystanie z praw przewidzianych dla ochrony konsumentów przez ustawodawstwo włoskie i wspólnotowe w sprawie umów zawieranych na odległość (w tym prawa do przemyślenia określonego w art. 52 i kolejnych dekretu ustawodawczego 206 z 2005 r. lub „Kodeksu konsumenckiego”), do których wyraźnie się odwołujesz i które należy uznać za integralną część tego Konwencja.

4.5 Czas dostawy jest szacowany przez użytkownika. Agesoft gorąco zachęca wszystkie firmy, które oferują swoje produkty za pośrednictwem aplikacji, do realizacji wszystkich zamówień i do niezwłocznego informowania o wszelkich odmowach realizacji zamówień.

4.6 Użytkownik wskazuje, już na etapie rejestracji, akceptowane metody płatności. W każdym razie warunki i warunki płatności muszą być zgodne z przepisami obowiązującego ustawodawstwa (w tym z przepisami Kodeksu konsumenckiego dla umów zawieranych na odległość).

 

5.  DOSTĘP DO APLIKACJI I ZAWIESZENIE USŁUGI

5.1 Agesoft zobowiązuje się do zapewnienia 24-godzinnego dostępu do aplikacji przez użytkowników i użytkowników, nie gwarantując jednak nieprzerwanej funkcjonalności. W rzeczywistości odpowiedzialność Agesoft, z jakiegokolwiek powodu, za wszelkie niedogodności polegające na niemożności dostępu do aplikacji jest wyraźnie wykluczona.

5.2 Agesoft zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji, nawet na czas nieokreślony i nawet bez uprzedzenia. Zawieszenie Aplikacji może nastąpić z przyczyn związanych z utrzymaniem lub z innych przyczyn siły wyższej, które pozostają poza kontrolą Agesoft.

 

6. OPŁATY

6.1 Strony wyraźnie postanawiają, że dostarczenie Aplikacji przez Dostawcę na rzecz Użytkownika odbywa się bezpłatnie. Podobnie, Agesoft nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za czynności związane z gromadzeniem zamówień od Użytkowników i ich konsekwentnym przesyłaniem do Użytkownika.

 

7.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ’

7.1 Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność wobec użytkownika za realizację zamówień potwierdzonych za pomocą aplikacji. Użytkownik jest zatem jedynym gwarantem i odpowiedzialnym za jakość i zgodność produktów oferowanych za pośrednictwem aplikacji, a także za poprawność i zgodność z prawem jego zachowania w kontekście kontaktu z użytkownikami, wyraźnie zobowiązując się do zabezpieczenia Agesoft w dowolnym celu odpowiedzialność, szkoda, koszty wypłaty lub straty powinny zostać poniesione z powodu zaniedbania, zaniedbania, nieregularności i / lub sprzecznego zachowania w dobrej wierze użytkownika.

7.2 Rozumie się zatem, że w przypadku sporu skierowanego do Dostawcy i dotyczącego zachowania Użytkownika (przykładowo i bez ograniczania się do, sporów związanych z czasem dostawy, niezgodnością produktów, roszczeniami odszkodowawczymi itp. …) oraz w każdym przypadku nieodłącznie związanym z korzystaniem z usługi oferowanej przez Aplikację, Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za świadczenie usługi, zobowiązując się do odszkodowania i unieważnienia Agesoft od wszelkich szkód, kosztów, wydatków, strat lub wydatków, które może ponieść.

 

8.  LICENCJA UŻYTKOWNIKA

8.1 Użytkownik zachowuje prawa własności do wszystkich praw własności do filmów, zdjęć, obrazów nieruchomych lub innych materiałów (zwanych dalej „reprodukcjami”), które Agesoft zezwolił na publikację w swojej aplikacji. Bez uszczerbku dla powyższego, w celu umożliwienia świadczenia usługi w ramach Aplikacji, Użytkownik udziela Agesoft niewyłącznej, bezpłatnej, wieczystej, zbywalnej, nieodwołalnej i nieograniczonej licencji terytorialnej na korzystanie, a zatem naprawianie w ramach Aplikacji, powielać, modyfikować i dostosowywać Reprodukcje.

8.2 Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za treść reprodukcji opublikowanych w aplikacji, wyraźnie zwalniając Agesoft z wszelkiej odpowiedzialności i / lub szkód, które mogą z nich wynikać z powodu zawartości reprodukcji (na przykład za reprodukcje nielegalnych materiałów i / lub szkodliwe dla porządku i skromności użytkowników). Użytkownik przyjmuje również wyłączną odpowiedzialność za prawo do korzystania z reprodukcji opublikowanych w aplikacji, zwalniając i zabezpieczając Agesoft od wszelkich roszczeń i / lub wniosków o odszkodowanie złożonych przez osoby trzecie za naruszenie praw z tego tytułu ostatni, ubiegły, zeszły.

8.3 Użytkownik może korzystać z aplikacji, a także drukować i pobierać wyciągi z aplikacji do użytku osobistego w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:

 • Użytkownikowi nie wolno używać aplikacji w niewłaściwy sposób, w tym poprzez hakowanie lub techniki komputerowego wydobywania (zgarniania) danych.
 • O ile nie postanowiono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z APLIKACJĄ i materiałami w niej opublikowanymi (w tym między innymi zdjęcia i grafiki) są własnością Agesoft lub podmiotów, od których Agesoft uzyskał odpowiednią licencję. Wyżej wymienione prace są chronione na całym świecie zgodnie z prawami autorskimi i traktatami, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Do celów tej aplikacji jakiekolwiek wykorzystanie wyciągów z tej aplikacji w sposób inny niż przewidziany w tym artykule jest zabronione.
 • Niedozwolone jest modyfikowanie cyfrowych lub papierowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych ani używanie jakichkolwiek rysunków, fotografii lub innych obrazów, sekwencji wideo lub audio oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.
 • Konieczne jest upewnienie się, że Agesoft jest zawsze rozpoznawany jako autor materiałów w aplikacji.
 • Wykorzystywanie materiałów w aplikacji do celów komercyjnych jest niedozwolone bez uzyskania licencji firmy Agesoft.
 • Zastrzeżenie praw: Prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tej aplikacji są zastrzeżone.

 

9.  CZAS TRWANIA, WYCOFANIE, ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE USŁUGI

9.1 Czas trwania niniejszej konwencji jest stabilny przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty podpisania niniejszej konwencji. Milczące odnowienie jest wyraźnie wykluczone. Pod koniec umowy strony będą zatem musiały w dobrej wierze negocjować warunki jej przedłużenia.

9.2 Bez uszczerbku dla postanowień innych klauzul niniejszej Umowy, Agesoft i Użytkownik mogą odstąpić od niniejszej Umowy z 30 (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem (przekazanym za pośrednictwem pec na adresy wskazane w poniższym art. 15). W przypadku wycofania Agesoft usunie konto użytkownika, bez uszczerbku dla zobowiązań prawnych. Niezależnie od powyższego Agesoft może również skorzystać z formalnego prawa do odstąpienia od umowy z uzasadnionego powodu z zachowaniem 14 (czternastodniowego) okresu wypowiedzenia.

9.3 Zgodnie z art. 1456 Kodeksu cywilnego, Agesoft będzie mieć prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, a w konsekwencji do trwałego zniesienia prawa użytkownika do korzystania z aplikacji, natychmiast i bez powiadomienia, w drodze pisemnej komunikacji, w następujących przypadkach:

 • niezgodne z prawem, niezgodne z prawem i / lub sprzeczne z dobrą wiarą zachowanie użytkownika, a także w przypadku zachowania użytkownika szkodliwego dla dobrego imienia, prestiżu i wizerunku Dostawcy;
 • niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków przyjętych przez użytkownika na podstawie niniejszej konwencji. W szczególności Agesoft może rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku naruszenia następujących klauzul: 3 (Warunki dla użytkownika), 4 (Metody sprzedaży i dostawy), 7 (Odpowiedzialność), 8 (licencja użytkowania) 13 (Poufność i przetwarzanie danych osobowych) i 14 (przekazanie umowy);
 • naruszenie przez Użytkownika zasad i standardów postępowania zawartych w Kodeksie Etyki, o którym mowa w art. 12 lub ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności osób prawnych zgodnie z dekretem ustawodawczym n. 231/2001 przez dyrektorów, pracowników, współpracowników, również zewnętrznych i przedstawicieli Dostawcy.

9.4 W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Agesoft natychmiast anuluje konto Użytkownika, blokując dostęp do aplikacji i korzystanie z niej.

9.5 Wyraźnie rozumie się, że w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z poprzednim art. 9.3, Agesoft będzie uprawniony do uzyskania od Użytkownika odszkodowania za poniesione szkody.

9.6 Bez uszczerbku dla powyższego oraz jako alternatywa dla praw uznanych zgodnie z paragrafami 9.2 i 9.3 powyżej, Agesoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie, bez uprzedzenia (zwykłego pisemnego zawiadomienia) świadczenia usługi Użytkownikowi w przypadku, gdy który to:

 • nie dostarczył zaktualizowanych, kompletnych, prawdziwych i poprawnych danych osobowych;
 • korzystać z aplikacji lub korzystać z niej w celach lub w sposób niezgodny z prawem, lub które w każdym przypadku są uważane przez Agesoft za niezgodne z charakterem świadczonych usług;
 • narusza lub naruszył którekolwiek z zobowiązań umownych zaciągniętych przez podpisanie niniejszej konwencji.

 

10.  ZMIANY

10.1 Jakakolwiek integracja lub modyfikacja Umowy musi być dokonana na piśmie i zaakceptowana przez obie Strony.

10.2 W drodze odstępstwa od powyższego, zmiany nałożone przez prawo lub inny akt mający moc prawną na mocy niniejszej konwencji będą uważane za automatycznie transponowane do niniejszej konwencji. W tym celu Agesoft zobowiązuje się do przekazania na piśmie informacji o wykorzystaniu modyfikacji. W każdym przypadku prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy zostanie uznane z 15-dniowym wyprzedzeniem.

 

11.  JURYSDYKCJA, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY TRYBUNAŁ

Stosunki między Agesoft a Użytkownikiem podlegają prawu włoskiemu i jurysdykcji, zgodnie z którą te warunki umowne należy również interpretować. O ile przepisy nie stanowiące odstępstwa stanowią inaczej, forum w Rzymie będzie miało wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszych warunków umownych i regulowanych przez nie stosunków.

 

12.  KOD ETYCZNY

12.1 Użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał i zapoznał się z treścią Kodeksu Etyki Grupy Gamenet opublikowanego na stronie internetowej www.gamenetgroup.it, jako integralnej części modelu organizacji, zarządzania i kontroli przyjętego zgodnie z Dekretem Ustawodawczym 231 / 2001.

12.2 Użytkownik zobowiązuje się szanować i egzekwować, jego współpracowników i / lub pracowników, którzy wykonując zadanie będące przedmiotem niniejszej Konwencji, mają kontakt z Agesoft, zasadami, procedurami i zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Grupa Gamenet, a także niezwłoczne informowanie Agesoft o każdym akcie, fakcie lub zachowaniu, o których dowie się podczas wykonywania niniejszej konwencji i które może odnosić się do popełnienia jednego z przestępstw objętych zakresem stosowania dekretu ustawodawczego 231/2001 i generować odpowiedzialność Agesoft i / lub innych spółek Grupy Gamenet (tj. Gamenet Group SpA oraz spółek przez nią kontrolowanych i / lub również pośrednio posiadanych).

12.3 Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w tym artykule, a w każdym razie komisja i / lub próba popełnienia jednego z przestępstw objętych zakresem dekretu ustawodawczego 231/2001 wprowadzonego przez współpracowników i / o pracownicy pracowników Użytkownika, którzy kontaktują się z Agesoft w ramach wykonywania niniejszej Umowy, będą pod każdym względem stanowić naruszenie dla Użytkownika zgodnie z art. 1456 c.c ..

 

13.  POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

13.1 Każda ze stron jest zobowiązana, zarówno w stałych stosunkach, jak i po jej zakończeniu, do zachowania poufności informacji i otrzymanych informacji poufnych oraz do zapewnienia im środków bezpieczeństwa i stopnia uwagi nie mniejszego niż w przypadku ich własnych informacji poufnych, zapewniając odpowiednią ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, powielaniem lub wykorzystaniem. W związku z tym Użytkownik będzie upoważniony do rozpowszechniania i / lub ujawniania poufnych i poufnych informacji Dostawcy, wiążąc się z najwyższą poufnością i bezpieczeństwem przetwarzania danych, informacji, dokumentów, procedur i / lub wszelkich innych poufnych informacji i poufne nieodłącznie związane z Dostawcą i / lub jego działalnością lub z nimi również pośrednio powiązane. W ten sam sposób Dostawca nie będzie upoważniony do rozpowszechniania i / lub ujawniania otrzymanych dokumentów i / lub opinii, chyba że ma to wpływ na ochronę jego praw.

13.2 Strony zobowiązują się do wzajemnego przestrzegania, w każdym przypadku, w zakresie, w jakim go to dotyczy, przepisów europejskich i włoskich dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „Regulamin”), z późniejszymi zmianami lub zmianami. Użytkownik i Dostawca zobowiązują się również do przestrzegania wszelkich innych przepisów włoskiego i europejskiego prawa ochrony prywatności oraz wszelkich przepisów wydanych przez Gwaranta w celu ochrony danych osobowych i / lub Europejskiego Komitetu Ochrony Danych lub innych organów , co ma bezpośrednie zastosowanie do administratorów danych. Strony zobowiązują się do negocjowania w dobrej wierze wszelkich modyfikacji lub integracji tej sztuki. 13.2, które powinny stać się konieczne w wyniku nadzorowania prawodawstwa europejskiego lub krajowego dotyczącego prywatności i ochrony danych osobowych i / lub środków interpretacyjnych lub wykonawczych wydanych przez Gwaranta w celu ochrony danych osobowych i / lub Europejskiego Komitetu Ochrony dane lub inne organy. Zgodnie z art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego, Agesoft będzie mógł rozwiązać Konwencję ze skutkiem natychmiastowym, wysyłając pisemne powiadomienie do Użytkownika, jeśli ten naruszy ten przepis. 13.2

13.3 Podpisując niniejszą Umowę, Użytkownik oświadcza, że ​​otrzymał odpowiednie informacje od Agesoft zgodnie z artykułami 13 i następnych rozporządzenia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

14.   PRZENIESIENIE UMOWY

14.1. Wyraźnie zabrania się każdej ze Stron cesji, nawet częściowo, obowiązków wynikających z niniejszej konwencji, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Podwykonawstwo, nawet częściowe, stronom trzecim jest również zabronione, chyba że druga Strona wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.

14.2 Niezależnie od powyższego, Agesoft ma prawo przenieść niniejszą Umowę w całości lub w części na inne spółki z Grupy Gamenet (np. Gamenet Group S.p.A. oraz spółki kontrolowane i / lub pośrednio przez nią posiadane).

 

15. KOMUNIKACJA I WYBORY DOMOWE

15.1 Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej konwencji muszą być dokonywane na piśmie, paczką i / lub listem poleconym, i będą uważane za skutecznie i ważnie przesłane i otrzymane (i) jeśli zostaną wysłane pec, po otrzymaniu zawiadomienia o dostawa miała miejsce; (ii) w przypadku wysłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Komunikacja zostanie wysłana na następujące adresy:

 

– jeżeli jest przeznaczony dla Agesoft:

Via Pindaro 28N – 00125 Rzym (RM)

PEC: ufficiale.pec@agesoft.it

Do c.a. autor: Alessandro Volpi

– jeśli jest przeznaczony dla użytkownika

Do danych kontaktowych podanych w aplikacji

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1 Jeśli jeden lub więcej warunków niniejszych warunków umownych zostanie uznanych za nieważne, nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części, nieważność, nieważność lub nieskuteczność będą dotyczyć tylko takich warunków, warunków lub prognoz, a pozostałe warunki pozostaną ważne i skuteczne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

16.2 Niniejsze warunki umowne oraz wszelkie inne dokumenty, do których wyraźnie się tam odnoszą, stanowią całość umowy między Agesoft a Użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub umowy między stronami w odniesieniu do przedmiot konwencji.

16.3 Wszelkie niepowodzenia lub opóźnienia w realizacji (w całości lub w części) któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków umownych nie mogą być interpretowane jako odstąpienie przez jedną lub drugą stronę od dochodzenia swoich praw lub środków zaradczych.

16.4 Umowa od daty wejścia w życie zastępuje moc nowatorską, o której mowa w art. 1230 Kodeksu cywilnego, wszelkie zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek umowy w jakiejkolwiek formie zawartej między Użytkownikiem a Dostawcą, regulującej te same sprawy. Strony rozumieją również, że wszelkie umowy, umowy i / lub akty dowolnego rodzaju, które zostały wcześniej zawarte między stronami, dotyczące tematów podobnych do tych regulowanych przez Konwencję, należy uznać za zastąpione ipso facto przed datą wejścia w życie niniejszej konwencji i jej załączników.

 

Umowa jest uważana za parafowaną poprzez akceptację w aplikacji

 

Zgodnie z artykułami i dla celów artykułów. 1341 i 1342 Kodeksu cywilnego strony wyraźnie akceptują następujące klauzule: art. 3 (warunki dla użytkownika), art. 4 (metody sprzedaży i dostawy), art. 5 (dostęp do aplikacji i zawieszenie usługi), art. 7 (odpowiedzialność), art. 9 (czas trwania, wycofanie, zakończenie i zawieszenie usługi), art. 10 (zmiany), art. 11 (jurysdykcja, obowiązujące prawo i właściwy sąd), art. 12 (Kodeks etyki), art. 13 (Poufność i przetwarzanie danych osobowych), art. 14 (Przeniesienie umowy) i art. 16 (przepisy końcowe).

 

Klauzule uznaje się za zaakceptowane poprzez akceptację w aplikacji.