OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

(INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 – OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH)

Pragniemy poinformować, że rozporządzenie (UE) 2016/679 (zwane dalej „rozporządzeniem”) i powiązane włoskie przepisy dotyczące wypełniania przepisów ustanawiają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z artykułami 13 i 14 Regulaminu, poniżej informujemy o metodach i celach, z którymi Agesoft S.r.l., z siedzibą w Rzymie Va Pindaro 28N, jako administrator danych, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe. Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności przed przekazaniem nam danych osobowych dotyczących Ciebie lub, w razie potrzeby, zgody na ich przetwarzanie. Proszę wziąć pod uwagę, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych kontrahentów umownych, którzy są osobami fizycznymi (np. Indywidualnymi przedsiębiorcami, freelancerami, spółkami jednoosobowymi itp.), Którzy zdecydowali się przestrzegać umowy dotyczącej korzystania z Strona główna Kup aplikację.

***

1. W jaki sposób uzyskano moje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie podczas ustanawiania relacji z nami. Możemy również uzyskać niektóre z twoich danych osobowych (dane osobowe; kwalifikacje zawodowe; dane kontaktowe) z publicznych list i rejestrów oraz rejestrów zawodowych.

 

2. W jakich celach przetwarzania będą przetwarzane moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach przetwarzania:

  • Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6, co. 1, lit. c) rozporządzenia)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych.

  • W celu wykonania umowy, której jesteś częścią oraz środków przedumownych przyjętych na żądanie (art. 6, co. 1, lit. b) Rozporządzenia)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej między nami a Tobą lub w celu wykonania środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie.

  • W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w wykonywaniu lub obronie prawa w sądzie lub poza sądem (art. 6, co. 1, lit. F) rozporządzenia)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w wykonywaniu lub obronie naszego prawa w sądzie lub poza sądem, nawet w przypadku naruszenia umowy.

 

3. Czy przetwarzacie również moje dane w celach marketingowych?

Za twoją fakultatywną zgodą (art. 130 dekretu ustawodawczego 130/2003; art. 6, co. 1, let. A) rozporządzenia) będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych (sprzedaż bezpośrednia, wysyłanie materiałów reklamowych , przeprowadzając badania rynku, komunikację handlową, wykrywając stopień zadowolenia klienta) oraz wysyłając reklamy, oferty i promocje dotyczące naszych produktów i usług pocztą, e-mailem lub telefonicznie z operatorem. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, możliwość przeglądania Witryny, utworzenia konta do gry w Witrynie i grania w Witrynie nie zostanie w żaden sposób naruszona ani nie poniesiesz żadnych innych szkodliwych konsekwencji. W każdym przypadku możesz w dowolnym momencie swobodnie i swobodnie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych, nawet wybiórczo (na przykład, wyrażając chęć odmowy otrzymywania wiadomości e-mailem, a tylko chcesz otrzymać korespondencja pocztowa i telefoniczna), zwracając się o to w sposób wskazany poniżej w pkt 12. W związku z komunikacją promocyjną wysyłaną pocztą elektroniczną możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celach marketingowych również poprzez kliknięcie linku anulowanie (rezygnacja) w każdym e-mailu promocyjnym.

 

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe czy opcjonalne?

Podanie danych osobowych jest opcjonalne, ale konieczne, ponieważ w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie z nami umowy i jej wykonanie.

 

5. W jaki sposób będą przetwarzane moje dane osobowe i jak długo będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych narzędzi. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu i nieautoryzowanemu dostępowi. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od daty rozwiązania umowy między nami.

 

6. Które podmioty będą mogły poznać moje dane osobowe?

Nasi pracownicy i współpracownicy zajmujący się zarządzaniem stosunkami umownymi i kwestiami prawnymi mogą dowiedzieć się o twoich danych osobowych. Następujące kategorie podmiotów mogą również dowiedzieć się o twoich danych osobowych, które jako administratorzy danych świadczą nam usługi, które mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia naszej działalności: dostawcy usług IT; dostawcy usług zarządzania; dostawcy usług administracyjnych; zewnętrzni specjaliści i konsultanci; Spółki z grupy Gamenet, które świadczą usługi wewnątrz grupy; zewnętrzna firma audytorska, jeżeli istnieje.

 

7. Czy moje dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim?

Twoje dane mogą zostać ujawnione stronom trzecim należącym do następujących kategorii:

  • Klientom końcowym, którzy zarejestrują się w aplikacji „Kup z domu”, aby umożliwić zawieranie zamówień na towary i / lub usługi oferowane przez Twoją firmę i przetwarzane za pośrednictwem wyżej wymienionej aplikacji;
  • bankom i instytucjom płatniczym, w zakresie niezbędnym do dokonywania lub otrzymywania płatności w związku z umową;
  • do właściwych organów podatkowych i podatkowych, w zakresie wymaganym przez prawo;
  • organowi sądowemu lub siłom policyjnym, w przypadku gdy musimy zgłosić przestępstwo, lub w każdym przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w wykonywaniu lub obrony prawa w sądzie;
  • do prawników i kancelarii prawnych, w razie potrzeby w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w wykonywaniu lub obronie prawa w sądzie i poza sądem.

 

8. Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

9. Jakie są moje prawa?

Masz prawo w dowolnym momencie, bezpłatnie i bez formalności, skorzystać z następujących praw, o których mowa w artykułach 15–22 rozporządzenia: prawo do żądania dostępu do danych osobowych (tj. Prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że ​​trwa przetwarzanie danych dotyczących Ciebie, aw tym przypadku do uzyskania dostęp do danych osobowych, uzyskanie kopii oraz informacji, o których mowa w art. 15 rozporządzenia) oraz sprostowanie (tj. prawo do uzyskania korekty niedokładnych danych go dotyczących lub integracja niekompletnych danych) lub anulowanie sami (tj. prawo do usunięcia danych dotyczących Ciebie, jeśli istnieje jeden z powodów wskazanych w art. 17 Rozporządzenia) lub ograniczenie przetwarzania, które Cię dotyczy (lub prawo do uzyskania, w przypadkach wskazanych w art. 18 rozporządzenia, oznakowanie danych przechowywanych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości), oprócz prawa do przenoszenia danych (tj. Prawo, w przypadkach wskazanych w art. 20 rozporządzenia, do otrzymania od my, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenie automatyczne, dane dotyczące Ciebie, a także w celu przesyłania takich danych do innego administratora danych bez przeszkód). Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem traktowania opartego na zgodzie przed cofnięciem. Przypominamy, że zawsze masz możliwość wniesienia skargi do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych (www.garanteprivacy.it) lub w innym organie nadzorczym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym mieszkasz lub pracujesz.

 

10. Czy rozporządzenie uznaje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania?

Tak, masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia), w tym profilowaniu podstawa tych przepisów. Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie przeprowadzonych w tych celach, w tym profilowaniu w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

11. Jak mogę się z Tobą skontaktować i skorzystać z moich praw?

Prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, jak wskazano powyżej, można przesyłać pocztą elektroniczną na adres privacy@gamenetgroup.it

 

12. Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przez e-mail na adres dpo@gamenetgroup.it